Lucas Simons "SCOPEinsight και αγροτικό επιχειρείν… μια βιώσιμη σχέση" -του Δημήτρη Γκαντίδη

Το ότι η γη θέλει χέρια και σκληρή δουλειά, είναι μια αλήθεια αδιαπραγμάτευτη. Οι καλλιεργητές έχουν να αναμετρηθούν με το απρόβλεπτο της φύσης και την εναλλαγή των εποχών. Πέρα όμως από την επιμονή, την υπομονή, τη γνώση και την εμπειρία, η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο της αγροτικής παραγωγής απαιτεί πόρους τόσο για επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, όσο και για την κάλυψη του ολοένα και αυξανόμενου κόστους της ίδιας της παραγωγής. Ταυτόχρονα, η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή δημιουργούν ανάγκες, που καθιστούν την βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων μια καθημερινή πρόκληση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, ασφαλιστικές εταιρίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να χρηματοδοτήσουν και να ασφαλίσουν χιλιάδες αγροτικές επιχειρήσεις θεωρώντας τες επενδύσεις υψηλού ρίσκου, καθώς δεν διαθέτουν τα εχέγγυα μιας επιχείρησης με σταθερό και διαρκώς αυξανόμενο κέρδος και ταυτόχρονα μειωμένο κόστος. Επίσης, η διεξαγωγή δαπανηρών αξιολογήσεων γύρω από τη βιωσιμότητα μιας αγροτικής επιχείρησης με επισφαλές οικονομικό όφελος θεωρείται σπατάλη πόρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις 50 – 1000 εργαζομένων να αδυνατούν να καταστούν βιώσιμες. Αντίθετα, αναγκάζονται να μεταχειρίζονται απαρχαιωμένες καλλιεργητικές μεθόδους, να μειώνουν τις αμοιβές των εργαζομένων τους,  να ελαχιστοποιούν την τιμή πώλησης του παραγόμενου προϊόντος και να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην παρακμή.

Το κενό αξιοπιστίας και διαλόγου ανάμεσα στους ανθρώπους της γης και στις εταιρίες που μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφάλειας και οικονομικής κινητικότητας έρχεται να καλύψει ο Lucas Simons με το εγχείρημα SCOPEinsight. Έχοντας αποτελέσει βραβευμένο ηγετικό στέλεχος στο χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων ως διευθυντής της Utz Certified και ως ιδρυτής της NewForesight Consultancy γνωρίζει σε βάθος τις δυσχέρειες και τις ανάγκες χιλιάδων αγροτικών επιχειρήσεων έχοντας δραστηριοποιηθεί τόσο στην Αφρική όσο και στη Λατινική Αμερική. Δημιούργησε λοιπόν ένα εργαλείο αξιολόγησης, κατάταξης και προβολής των επιχειρηματιών, προκειμένου να αναδειχθεί το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα. 

Το SCOPEinsight χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο, ο οποίος μετρώντας μια σειρά μεταβλητών παρουσιάζει το προφίλ της εκάστοτε επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει στοιχεία γύρω από την εσωτερική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, τον εξοπλισμό, τους προμηθευτές, ακόμα και την ευελιξία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, μελετά τις ανάγκες της αγοράς στην οποία κινείται, αλλά και τη δυνατότητα διείσδυσης σε αυτή. Ταυτόχρονα, ελέγχει εξωτερικούς παράγοντες, όπως την πολιτική σταθερότητα της περιοχής και την τοπική υλικοτεχνική υποδομή, η οποία μπορεί να καταστεί εμπόδιο στην περεταίρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Η συλλογή των δεδομένων διεξάγεται από τοπικούς εμπειρογνώμονες. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το κόστος της αξιολόγησης, η οποία συνήθως ανατίθεται σε εταιρίες έναντι υψηλότατης αμοιβής αλλά και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. 

Σταδιακά, καταρτίζεται το προφίλ της ικανότητας του εκάστοτε καλλιεργητή να παράγει και να διαθέτει τη σοδειά του, στοιχείο που ενισχύει το βαθμό φερεγγυότητας και αυξάνει το ενδεχόμενο τραπεζικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, ο ίδιος ο παραγωγός συμμετέχοντας με περίπου 1000 δολάρια (2% του συνολικού ποσού) έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης, να διορθώσει τις ελλείψεις του επιχειρηματικού του σχεδιασμού και να γίνει γνωστός σε χιλιάδες δυνητικούς επενδυτές. Το προφίλ της επιχείρησης και τα αναλυτικά της δεδομένα αναρτώνται σε μια διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί μέσο προβολής και επιβράβευσης των επιχειρηματιών παρουσιάζοντάς τους ως βιώσιμες επενδυτικές προτάσεις. Η πρόσβαση στο προφίλ των καλλιεργητών από τους επενδυτές γίνεται επί πληρωμή, αντιμετωπίζεται όμως σαν ένα εργαλείο αναζήτησης μελλοντικών επενδύσεων, ο έλεγχος των οποίων θα είχε διαφορετικά πολύ μεγαλύτερο κόστος για να υλοποιηθεί.

Από το 2011 το SCOPEinsight δραστηριοποιείται επιτυχώς σε 12 χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής και ήδη επεκτείνεται στη Λατινική Αμερική. Η δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης επιχειρήσεων με κέντρο τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί και στο χώρο της κτηνοτροφίας, της γαλακτοκομίας και της δασοκομίας. Φαίνεται πως το εγχείρημα του Lucas Simons αποφέρει καρπούς μετασχηματίζοντας τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αλλάζοντας τη μέχρι τώρα στάση των εμπλεκόμενων φορέων. Ο Lucas Simons αγωνίζεται για την αλλαγή, μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης του αγροτικού επιχειρείν με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Αξίζει την προσοχή μας.