Όραμα- Αποστολή- Στόχος

Πιστεύουμε ότι η κοινωνική αλλαγή είναι ευθύνη και δυνατότητα όλων μας. Όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

Το όραμα μας είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας όπου κάθε μέλος της θα έχει τη βούληση και τις δεξιότητες να την αλλάξει προς το καλύτερο. Πιστεύουμε ότι ο καθένας μας μπορεί να είναι Changemaker - ένας λύτης προβλημάτων, που εργάζεται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η αποστολή μας είναι να διαμορφώσουμε ένα παγκοσμιοποιημένο, παραγωγικό και άκρως αποτελσματικό τομέα της κοινωνίας των πολιτών - έναν τομέα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θα ενθαρρύνει τους πολίτες όλου του κόσμου να σκέφτονται και να δρουν ως φορείς αλλαγής - Everyone a changemaker™.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική και μακροχρόνια επίλυση των πιεστικότερων κοινωνικών προβλημάτων, μέσω της στήριξης των καινοτόμων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Για να το πετύχουμε αυτό εργαζόμαστε σε τρία επίπεδα: 

  1. επενδύουμε σε κορυφαίους κοινωνικούς επιχειρηματίες προκειμένου να ενδυναμώσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα,
  2. συμβάλουμε στην δημιουργία συμμαχιών των κοινωνικών επιχειρηματιών με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, με στόχο την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων σε μεγάλη κλίμακα,
  3. υποστηρίζουμε τις νεότερες γενιές - από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση - στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται και της αυτοπεποίθησής τους έτσι να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την επίλυσή τους.